Advertisingการสะกิดคุ้ยเขี่ย ความผิดพลาดของผู้อื่น

การสะกิดคุ้ยเขี่ย ความผิดพลาดของผู้อื่น
ปมด้อยของผู้อื่น มีแต่จะทำให้เขาเสียใจ
และอาจทำให้เสียมิตร
ส่วนเรา…. ไม่ได้อะไรเลย

Advertising
1 2 3 4 5 6