Advertisingสงครามกับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่

สงครามมันเป็นเรื่องแห่งเกียรติยศอันยิ่งใหญ่เสมอ
ถ้าเราหรือลูกหลานเราไม่ต้องไปรบ
(Worabol Sucharitachandra)

ประโยชน์อของการมีเงินมากพอ

ประโยชน์อย่างน้อยที่สุดของการมีเงินมากพอ
คือเราสามารถเลือกไม่ทำ
และสามารถเลือกทำแต่สิ่งที่อยากทำ

แต่กว่าจะถึงจุดที่ “เลือกได้”
ก็มักจะต้องผ่านการทนทำสิ่งที่ไม่อยากทำ
และทนไม่ทำสิ่งที่อยากทำมาก่อนแล้ว

Advertising
1 2 3 22