Advertisingความรอบรู้ก็คือ

Intelligence is when you find
a mistake in your boss’s work
Wisdom is when you think about it
and decide not to mention it.
ความรอบรู้ก็คือ เมื่อคุณได้พบ
ข้อผิดพลาดในงานของหัวหน้า
สติปัญญาก็คือ เมื่อคุณคิดถึงเรื่องนี้
แล้วก็ตัดสินใจไม่เอ่ยถึงมัน

คำคมความงามหญิง

“ทำไมผู้หญิงถึงสนใจเรื่องความสวย
งามมากกว่าเรื่องประเทืองปัญญา ?”
“เพราะผู้ชายไม่ว่าจะโง่สักแค่ไหน
ก็ยังรับรู้ความงามของผู้หญิงได้เสมอ

Advertising
1 2 3