เราเชื่อในพระเจ้า…

In god we tust…
Every else pay cash
เราเชื่อในพระเจ้า…
คนอื่น ๆ ขอให้จ่ายเงินสด

Advertising