Advertisingความรักที่มี?

มีประเป๋าตังค์อยู่สองใบ
ใบแรกไม่มีเงินอยู่เลย
ใบที่สองเคยมี แต่ทำหายไปแล้ว
ซึ่งผลลัพธ์คือ…ไม่มีเงินในกระเป๋าตังค์แล้ว
….แต่ว่า…..
ความรู้สึกของเจ้าของ ไม่เหมือนกัน
….ความรัก ก็เช่นเดียวกัน…..

ก่อนหาคนมาช่วยงาน

ก่อนหาคนมาช่วยงาน
ต้องเซ็ทระบบการทำงานและระเบียบให้ดีก่อน
จะได้ผลผลิตเพิ่มทวีคูณแและช่วยผ่อนแรง
แต่หากระบบยังเละเทะ
แล้วเอาคนมาช่วยงาน ปัญหาอาจจะทวีคูณ
(โก๋เอก ใจเย็น)

Advertising
1 2 3 4 20