หากปรารถนาดอกกุหลาบ

หากปรารถนาดอกกุหลาบ
ก็จงยอมรับหนามของมันด้วย

Advertising