ผู้ไร้สัจจะ

ผู้ไร้สัจจะ
ถึงจะมีความสามารถ
ก็ไร้ประโยชน์

Advertising