คนทะเลาะกันเรื่องศาสนา

Many have quarrelled over religion
that never practiced it.
คนเป็นอันมากทะเลาะกันเรื่องศาสนา
ที่ตนไม่เคยยึดถือปฎิบัติ

Advertising