คุณภาพยังคงเป็นที่จดจำ

Quality is remembered long
after price is forgotten.
คุณภาพยังคงเป็นที่จดจำกันได้นาน
หลังจากที่ลืมราคากันไปแล้ว

Advertising
1 8 9 10