Advertisingยามที่เราโง่

ยามที่คุณตาย
คุณจะไม่รู้หรอกว่าตายแล้ว
แต่ความตายของคุณ
จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากของคนอื่นๆ
…เช่นเดียวกับยามที่คุณโง่…

รู้หน้าไม่รู้ใจ

อยากรู้ตัวตน ต้องทนดูใจ
อยากรู้ใจใคร ต้องใส่ใจคน
อยากรู้สันดาน อย่าเพิ่งร้อนรน
เพราะคนทุกคน รู้หน้าไม่รู้ใจ

Advertising

คำคมหน้าถัดไป
1 2 3 6