Advertisingจงใช้เงินของคุณ
ซื้อในสิ่งที่เงินซื้อได้
และจงใช้เวลาของคุณ
ไปกับสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้

ก่อนหาคนมาช่วยงาน

ก่อนหาคนมาช่วยงาน
ต้องเซ็ทระบบการทำงานและระเบียบให้ดีก่อน
จะได้ผลผลิตเพิ่มทวีคูณแและช่วยผ่อนแรง
แต่หากระบบยังเละเทะ
แล้วเอาคนมาช่วยงาน ปัญหาอาจจะทวีคูณ
(โก๋เอก ใจเย็น)

Advertising

คำคมหน้าถัดไป
1 2 3 8